Algemene voorwaarden

1. Algemeen a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door hekkens.be / barrières.be (hierna vernoemd “verkoper”) en van elke overeenkomst waarbij de verkoper goederen / diensten levert .
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover de verkoper en de koper zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst, zonder dat dit invloed heeft op de andere voorwaarden, die zonder meer van toepassing blijven.
2. Offerte a. Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen de 20 werkdagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de koper is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de koper de offerte niet aanvaardt, heeft de verkoper het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de koper in rekening te brengen.
3. Totstandkoming overeenkomst
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de koper aan de verkoper.
b. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met de koper volledig weer te geven, indien de koper niet binnen de vijf kalenderdagen aan de
verkoper zijn schriftelijke opmerkingen en/of wijzigingen heeft doen kennen.
4. Uitvoering overeenkomst a. De verkoper mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. De verkoper staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
b. De koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan de verkoper zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De koper zorgt ervoor dat de verkoper zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De koper is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van de verkoper tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
e. In alle gevallen dient de koper zorg te dragen voor - ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst -benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor
www.hekkens.be 0478/33.77.80 www.barrieres.be 2
rekening van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
f. De goederen worden steeds afgeleverd in bouwpakket. De verkoper zal deze niet monteren – installeren, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
5. Rechten van intellectuele eigendom
a. De verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het verkoper ongeacht of aan de koper voor
de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De koper is per overtreding van deze bepaling aan verkoper een boete verschuldigd van
€ 5.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
6. Communicatie
a. Iedere communicatie tussen de verkoper en de koper kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs
elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door de verkoper opgeslagen versie van
de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de koper.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de koper, komt dit voor rekening en risico van de koper.
7. Adviezen, ontwerpen en materialen
a. De koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van de verkoper welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen
aan de koper worden doorberekend.
c. De koper is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele
geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
d. De koper vrijwaart de verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.
www.hekkens.be 0478/33.77.80 www.barrieres.be 3
8. Prijzen
a. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar verkoper is gevestigd. c. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de koper, mag de verkoper de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. De verkoper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. d. Behoudens bij verkoop aan consumenten is het de koper verboden zijn schuld tegenover de verkoper te compenseren met een schuldvordering die hij op hem zou hebben.
9. Betalingsvoorwaarden
a.De factuur is contant betaalbaar op de woonplaats van de verkoper. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50 per faktuur) als schadebeding.
b.Inningskosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn hierin niet inbegrepen, en zullen de koper apart extra aangerekend worden. De uitgifte van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing tot stand.
c. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat :
- Alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden - Alle door de verkoper gebeurlijk verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen - De verkoper het recht krijgt, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten , onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de door hem geleden schade d. In geval van verandering in de toestand van de koper, overlijden, ontzetting, opsluiting of ieder andere beperking van bekwaamheid, in geval de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt , in staat van faillissement verkeert, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stop zet, in geval de koper tot vereffening , fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behoudt de verkoper het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.Indien de verkoper van voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de teruggave van geleverde , doch nog onbetaalde goederen.
e.Nadat de verkoop bevestigd is en zelfs nadat reeds gedeeltelijke leveringen werden uitgevoerd , behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden, al dan niet ter aanvulling van reeds verstrekte zekerheden, te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen.De verkoper is gerechtigd om de bestelling of het nog te leveren gedeelte ervan te annuleren of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden hem niet gegeven werden, onverminderd het recht om in dat geval de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.
10. Levertijd
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door de verkoper bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd gaat de verkoper uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
www.hekkens.be 0478/33.77.80 www.barrieres.be 4
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke de verkoper bekend waren bij vaststelling van de levertijd, kan de verkoper de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de levering in dat geval niet in de planning van de verkoper kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, omdat dit een inspanningsverbintenis is in hoofde van de verkoper, en geen resultaatsverbintenis.
11 Levering van zaken
a. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
b. Weigert de koper na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is de verkoper bevoegd: (1) de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de koper en onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen prijs; (2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de koper, waarbij de koper alle kosten en schade van de verkoper zal vergoeden; (3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
c. Indien schriftelijk, levering op afroep is overeengekomen, is de koper gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de koper op eerste verzoek van de verkoper binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
d. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk is overeengekomen, is de koper niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
e. In alle gevallen dient de koper zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.
f. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper draagt de risico’s van de goederen vanaf de levering, en deze worden , zelfs vrachtvrij verzonden, voor risico van de koper vervoerd. De verkoper wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer, alsook voor vertraging bij verzending per spoor of anderszins.
g. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk is overeengekomen, zorgt de koper zelf voor afdoende middelen om de goederen te lossen bij levering.
12. Verpakking
a. De verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de koper in rekening te brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de koper zal het op de voet van dit artikel 12 sub a. gefactureerde bedrag aan de koper worden gecrediteerd.
c. De verkoper is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 12 sub b. bedoeld, indien de koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van de verkoper.
13. Eigendomsvoorbehoud
a. Na levering blijft de verkoper, eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan. b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren, noch aan derden overdragen, noch in pand geven.
www.hekkens.be 0478/33.77.80 www.barrieres.be 5
c. Binnen de acht dagen nadat de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, dient de koper de geleverde zaken op zijn kosten terug te bezorgen aan de verkoper terughalen. De koper staat de verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
d. Als de verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan de verkoper te verpanden.
14 Klachten
a. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in ontvangstname en/of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken en/of indien de koper niet aanwezig was bij de levering, of indien de zaken door de koper zelf moeten uitgepakt of gemonteerd worden , moet de koper binnen de maand aan de verkoper schriftelijk melden.
b. Indien en voor zover de verkoper een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze: (1) het gebrek herstellen; (2) de gebrekkige zaak vervangen; (3) de zaak terugnemen en de koper crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De koper kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
c. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper. De koper heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.
15. Retourzendingen
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper
b. Een retourzending door de koper dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering
c. Met het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken erkent verkoper geen enkele tekortkoming in de nakoming.
16. Garantie
a. De koper kan geen beroep doen op een garantie indien: (1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak; (2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; (3) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; (4) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen; (5) De verkoper de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en de verkoper zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; (6) de verkoper bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt; (7) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; (8) de koper niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens de verkoper is nagekomen.
17. Aansprakelijkheid
a. Behoudens voor zover de koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de verkoper, is de verkoper niet aansprakelijk jegens de koper, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De koper vrijwaart de verkoper in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van verkoper om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van de verkoper in alle gevallen beperkt zijn tot:
www.hekkens.be 0478/33.77.80 www.barrieres.be 6
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of (2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van verkoper meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: (1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade; (2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
e. Iedere rechtsvordering van de koper jegens de verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De koper vrijwaart de verkoper alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De verkoper zal jegens de koper alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van de verkoper komt.
g. Indien de zaken niet door de verkoper zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de verkoper jegens de verkoper aansprakelijk zal zijn.
h. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door de verkoper geleverde producten en/of materialen.
18. Overmacht
a. Bij overmacht van de verkoper is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht dan wel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding door de verkoper voortvloeit.
19. Geschillen
a. Alle gesloten overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht. b. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
20. Conversie
a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de verkoper en de koper in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
b. De verkoper spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergaven van de gegevens op deze site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van onze site / offerte kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.